Świetlica szkolna

     REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2.

 1. Świetlica jest czynna codziennie w godzinach 6.00-16.00.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I-III oraz IV-VI (dojeżdżający) do szkoły spoza Zgorzelca. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo.
 3. 3.     Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę o zatrudnieniu (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym- dotyczy zatrudnienia- dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy).
 4. Uczeń sprawiający problemy wychowawcze może być usunięty z listy uczestników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej). Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą się po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
 5. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych- nauczycieli świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
 6. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 7. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat dziecka.
 8. Zajęcia świetlicowe mogą się odbywać w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym/ placu zabaw.
 9. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 10. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są poinformować na piśmie wychowawcę świetlicy lub napisać odpowiednie oświadczenie.
 11. Rodzice wyłącznie pisemnie podają konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.
 12. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 16.00 odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy.
 13. Notoryczne spóźnienia będą odnotowywane w dzienniku.
 14. 14.  Należy powiadomić wychowawcę świetlicy o każdej zmianie numeru telefonu rodzica (opiekuna).
 15. Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci,
 16. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice( opiekunowie) ponoszą koszty naprawy lub wymiany,
 17. W świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia sprzętu multimedialnego.
 18. 18.  W świetlicy obowiązuje całoroczna zmiana obuwia.
 19. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze i ze szkoły odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 20. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
 21. 21.  Ustala się dobrowolną składkę świetlicową w wysokości 6zł miesięcznie(60zł cały rok szkolny).
 22. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy złożyć do dnia 15.09.2017r.

                                                                                   

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 8.09.2017r.