KANGUR MATEMATYCZNY

    Dnia 18 marca (czwartek) 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2021”. Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy zadeklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

    Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie. W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

Aby złożyć zgłoszenie do konkursu należy:

- wnieść opłatę wpisową w wysokości 10 zł,

- dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 stycznia 2021 r.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny!

    Uczniowie klas 2-3 przekazują pieniądze i zgody p. Danucie Koniecznej (budynek przy ul. Reymonta); uczniowie klas 4-8 przynoszą zgody i pieniądze na portiernię do p. Małgorzaty Andrzejczyk (budynek przy ul. Orzeszkowej). 

 

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf