Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu

 

 

Rozdział I

Użytkownicy biblioteki

 

§ 1

1.     Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

1)    uczniowie,

2)    nauczyciele zatrudnieni w szkole,

3)    inni pracownicy szkoły,

4)    rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.

 1.      Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu zanim rozpoczną korzystanie ze zbiorów.
 2.    Zaleca się, aby użytkownicy biblioteki, w których domu panuje choroba zakaźna, powstrzymali się od korzystania ze zbiorów.

 

§ 2

 1.     Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 2.     Uczniowie szkoły są rejestrowani automatycznie po przyjęciu do szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej.
 3.    Osoby wymienione w §1 ust. 1 pkt. 2-3 podlegają rejestracji podczas pierwszych odwiedzin w celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Nie istnieje obowiązek rejestracji, jeżeli czytelnik zamierza korzystać ze zbiorów na miejscu.

 

 

Rozdział II

Korzystanie ze zbiorów

 

§ 3

 1.    Każdy użytkownik odwiedzający bibliotekę zgłasza swoje przybycie bibliotekarzowi określając jednocześnie, w jaki sposób zamierza korzystać z biblioteki:

1)    wypożyczać książki i/lub czasopisma,

2)    korzystać z książek i/lub czasopism na miejscu,

3)    inny sposób.

 1.      Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest przestrzegać zasad porządkowych określonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 4

 1.      Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2.      Bibliotekarz wypożycza do domu książki wyłożone na ogólnie dostępnych regałach.
 3.      Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 3 książki.
 4.      Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z wyjątkiem:

1)   lektur omawianych, które wypożycza się na okres dwóch miesięcy,

2)   podręczników szkolnych, dotowanych podręczników i materiałów edukacyjnych, które wypożycza się do końca roku szkolnego,

3)   książek z działu Psychologia oraz Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo, które wypożycza się nauczycielom na okres pięciu miesięcy.

 1.     Bibliotekarz wypożycza do domu zeszyty czasopism – z wyjątkiem najnowszego numeru tytułu systematycznie gromadzonego – na okres jednego tygodnia.
 2.    Książki z Księgozbioru informacyjnego oraz inne materiały biblioteczne, zwłaszcza zapisane w formie elektronicznej, udostępniane są wyłącznie na miejscu w bibliotece lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w izbach lekcyjnych jako pomoc dydaktyczna.
 3.   Na wniosek czytelnika bibliotekarz ma prawo przedłużyć czas wypożyczenia książek  i czasopism ponad okres określony w ust. 4 i 5, o ile nie ma na nie zapotrzebowania   ze strony innych czytelników.
 4.  Za przetrzymanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad terminy określone w ust. 4 i 5 bibliotekarz ma prawo:

1)   w stosunku do uczniów – wstrzymać wypożyczenia i wstawić naganną ocenę
z zachowania;

2)   w stosunku do nauczycieli i innych pracowników – wstrzymać wypożyczenia
i wnioskować do dyrektora o pociągnięcie do odpowiedzialności pracowniczej;

3)   w stosunku do rodziców (opiekunów prawnych) – wstrzymać wypożyczenia. 

 1. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne należy zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w terminie określonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 5

 1.      Książki z Księgozbioru podaje wyłącznie bibliotekarz.
 2.     Nieograniczony dostęp do półek mają czytelnicy dorośli.

 

§ 6

 1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji w bibliotecznym programie MOL.
 2. Książki wypożyczone do domu rejestruje bibliotekarz odnotowując na koncie czytelnika numer inwentarzowy książki i/lub odpowiedni tytuł, rok i numer czasopisma. Przy zwrocie materiałów bibliotekarz usuwa je z konta czytelnika.
 3. Czytelnicy mają prawo sprawdzić prawidłowość dokonanych zapisów przez bibliotekarza.
 4. Czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki na miejscu rejestrują udostępnienia osobiście w Zeszycie odwiedzin czytelni.

 

§ 7

 

Uczniowie korzystający z czytelni zobowiązani są do odnotowania swojej obecności w Zeszycie odwiedzin czytelni.

 

§ 8

Nauczyciel bibliotekarz pilnuje przestrzegania zasad porządkowych oraz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki, a przede wszystkim:

1)    udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

2)    udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

3)    pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych i doradza w wyborach czytelniczych,

4)    pomaga w opracowaniu dokumentu elektronicznego.

 

 

 

Rozdział III

Korzystanie z dotowanych podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych

 

§ 9

 1. Przed wypożyczeniem uczniom dotowanych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek zapoznać rodziców z obowiązującym Regulaminem biblioteki oraz zebrać podpisy od rodziców (opiekunów prawnych) pod Zobowiązaniem bibliotecznym, określonym załącznikiem nr 1
  do Regulaminu biblioteki, najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego i przekazać go bibliotece szkolnej.
 2. Uczniowie na wniosek rodziców mogą sami dokonywać wypożyczeń podręczników i/lub materiałów edukacyjnych.
 3. Wypożyczenie materiałów dydaktycznych następuje w taki sam sposób, jak innych materiałów bibliotecznych.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego dyrektor może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

§ 10

 1. Nie wypożycza się uczniom materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej i nie inwentaryzuje się ich w bibliotece szkolnej. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują bezpłatnie.
 2. Odbioru materiałów ćwiczeniowych dokonują rodzice (opiekunowie prawni) uczniów potwierdzając odbiór każdego zeszytu (czy też każdej jednostki w innej formie wydawniczej) własnoręcznym czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) na Karcie rozchodu materiałów ćwiczeniowych według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do Regulaminu biblioteki.
 3. Karty rozchodu materiałów ćwiczeniowych przygotowuje bibliotekarz odrębnie
  do każdego materiału i dla każdej klasy.

 

 

 

Rozdział IV

Zasady rozliczeń z czytelnikami

 

§ 11

 1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania i dbania o wypożyczone książki  i inne materiały biblioteczne, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia – do naprawienia szkody.
 2. Przez uszkodzenie książki lub innych materiałów bibliotecznych rozumie się nieumyślne pobrudzenia, poplamienie, zgniecenia lub rozerwanie książki lub innych materiałów bibliotecznych bez pomniejszania ich wartości użytkowej, umożliwiającej dalsze z nich korzystanie.
 3. Przez zniszczenie książki lub innych materiałów bibliotecznych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie i rozerwanie, pocięcie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady, które pomniejszają wartość użytkową książki lub innych materiałów bibliotecznych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 4. Za zniszczenie książki lub innych materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest:

1)    przekazać bibliotece inny nieuszkodzony egzemplarz takiego samego lub tego samego dzieła,

2)    przekazać bibliotece inne, uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem, dzieło o wartości nie niższej niż jednokrotna rzeczywista wartość zniszczonego dzieła.

 1. Za zgubienie książki lub innych materiałów bibliotecznych zadośćuczynienie bibliotece za poniesione straty przebiega w sposób analogiczny jak w ust. 3.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia części dzieła stanowiącego całość wydawniczą, czytelnik musi:

1)    odkupić brakującą część, jeśli to możliwe,

2)    zapłacić za całość dzieła, przy czym nie może rościć sobie praw
do pozostałych części.

 1. W przypadku odnalezienia i zwrotu zagubionych materiałów bibliotecznych, za które użytkownik dokonał zadośćuczynienia, może on domagać się zwrotu materiałów danych w zamian. Zwrotu zadośćuczynienia dokonuje się po spełnieniu wszystkich roszczeń biblioteki określonych Regulaminem.

 

§ 12

 1. Rzeczywistą wartość książki lub innych materiałów bibliotecznych, o której mowa w § 8 ust. 2 i 3, wylicza się na podstawie zapisów inwentarzowych.
 2. W przypadku braku wpisu wartości w inwentarzu za wartość rzeczywistą przyjmuje się średnią wartość jednostki danego typu w danym roku.
 3. W przypadku konieczności wyceny materiałów nie inwentaryzowanych, zwłaszcza czasopism, za wartość rzeczywistą przyjmuje się aktualne ceny handlowe.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 13

 1. Interpretacja postanowień Regulaminu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi.
 2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor.
 3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor.