UWAGA!

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zostało ono uchwalone dwa lata wcześniej, tylko miało vacatio legis. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej a także na całym świecie o ile ktoś przetwarza dane osobowe obywatela Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w art.13 lub 14 RODO  w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też  z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza, z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec
Dyrektor powołał inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, kontakt telefoniczny: 75 77 523-60 adres mailowy: kontakt@sp2zgc.pl – z dopiskiem w temacie inspektor danych osobowych.
Celem przetwarzania  danych osobowych uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019, w oparciu o  wnioski  kandydatów do szkoły od 01 września 2018 roku, jest realizacja  zadań statutowych szkoły zgodnych z  ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) z dnia 7 września 1991 r. w tym w szczególności do diagnozowania uczniów, prowadzenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego tj.: przetwarzania danych osobowych ucznia poprzez wpis do e-dziennika zajęć szkolnych, poprzez wpis danych rodziców/opiekunów dziecka do e-dziennika zajęć szkolnych, przekazywania danych uczniów do  zmodernizowanego Systemy Informacji Oświatowej, współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną .
Ponadto prezentowanie wizerunku ucznia na stornie internetowej szkoły tj.  www.sp2zgc.pl, www.sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl, na Facebooku szkoły tj.  https://pl-pl.facebook.com/pages/Szkoła-Podstawowa-Nr-2-Zgorzelec/543459215831905, umieszczaniu danych tj. imienia  pierwszej litery nazwiska na  tablicach wewnętrznych szkoły pod pracami wykonanymi przez ucznia, publikację imienia i nazwiska jako laureatów konkursów i olimpiad sportowych.

Odbiorcą danych przetwarzanych przez szkołę   tj.:
- dane kandydata: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia ucznia, nr pesel ucznia, adres zamieszkania ucznia, dane zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, informacje o stanie zdrowia ucznia gdy jest to istotne dla procesu nauczania lub innych opinii i diagnoz dotyczących rozwoju dziecka lub mających wpływ na jego rozwój;
dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata: imię i nazwisko,  adres zamieszkania,  nr telefonu, adres poczty elektronicznej;
jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza,  z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec oraz podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa (szkoły, poradnie, jednostka nadrzędna, organy państwowe tj. uprawniony Kurator Oświaty). Dane osobowe będą przechowywane  do czasu upływu okresu  nauczania i archiwizacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Ma Pani/Pan wniesienia skargi do GIODO (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Administrator Danych Osobowych