Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu

 

 ul. Reymonta 16,  ul. Orzeszkowej 60

59-900 Zgorzelec

tel. 756408880, 756408882

e-mail: kontakt@sp2zgc.pl

 

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 lutego 2024

Deklaracja Dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
• XHTML 1.0 Transitional
• WCAG 2.0 (Podwójne A)
• oraz Section 508
Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia 18-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Niedźwiecka
e-mail: malgosia_niedzwiecka@op.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: kontakt@sp2zgc.pl
telefon: 756408880, 756408882
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek przy ul. Orzeszkowej posiada dwa wejścia. Wejście główne i wejście boczne (od strony boiska). Wejście boczne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu . Budynek posiada windę. Wejście do sali gimnastycznej jest również dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
W budynku przy ul. Reymonta nie ma dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku przy ul. Orzeszkowej na każdym poziomie i w sali gimnastycznej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku przy ul. Reymonta żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań: platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach szkolnych nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-03-19 14:44przez: Administrator: Dyrektor: Kinga Chuda-Jaworska
Opublikowano:2021-03-19 14:44przez: Administrator: Dyrektor: Kinga Chuda-Jaworska
Zmodyfikowano:2021-03-19 14:44przez: Administrator: Dyrektor: Kinga Chuda-Jaworska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu
Odwiedziny:635

  • [2021-03-19 14:44:00]Administrator: Dyrektor: Kinga Chuda-Jaworskadopisanie deklaracji dostępności