Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Realizacja i cele Programu profilaktycznego Znajdź Właściwe Rozwiązanie

PROGRAM  pobierz

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny biorą udział w programie profilaktycznym Znajdź Właściwe Rozwiązanie”.

 Koordynatorem programu w szkole jest Pani Janina Szeremeta – nauczyciel przyrody, Pani Bożena Rożek - pielęgniarka.

 Głównym zadaniem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia, oraz zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas.  Aby lepiej zapoznać się owym programem 
i mieć świadomość tego, jakich zachowań uczy się dzieci w szkole, zachęcamy do krótkiej lektury, której zadaniem jest przybliżenia Państwu tego tematu.

Wielce Szanowni Rodzice!

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może, dlatego że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź, więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych – do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

 

Proces uzależniania dzieci i młodzieży od nikotyny przebiega w pięciu następujących po sobie fazach:

 1. Przygotowania,
 2. Próbowania,
 3. Eksperymentowania,
 4. Regularnego palenia,
 5. Uzależnienia.

W toku pierwszej fazy – przygotowania, kształtowane są postawy i przekonania o pożytkach płynących z palenia. W tym czasie dziecko, przebywając w otoczeniu osób palących – rodziców, rodzeństwa, zaczyna się „oswajać” z papierosem, postrzegać palenie, jako czynność użyteczną, przybliżającą do dorosłości, sprzyjającą niezależności, pomagającą w sytuacjach trudnych, ułatwiającą przynależność do grupy rówieśników.

Sięgając po pierwszego w życiu papierosa, dziecko wchodzi w fazę drugą – próbowania. Pierwsze papierosy wypala zazwyczaj pod presją rówieśników. Konsekwencje pierwszych prób palenia zależą od tego, w jakim stopniu doznania fizjologiczne w następstwie wypaleń pierwszych dwóch, trzech papierosów są negatywne, a także od tego, czy utrzymują się psychospołeczne czynniki usposabiające do kontynuowania palenia, oraz czy łatwy jest dostęp do papierosów.

Powtarzanie palenia, choć jeszcze nieregularne, charakteryzuje trzecią fazę – eksperymentowania. W tym czasie dziecko sięga po kolejnego papierosa w szczególnych sytuacjach, takich jak spotkania koleżeńskie albo pod wpływem szczególnej osoby, np. najlepszego przyjaciela. Czynnikiem usposabiającym jest łatwy dostęp do tytoniu. Na szczęście, eksperymentowanie nie musi prowadzić do regularnego palenia – czwartej fazy procesu uzależnienia się od nikotyny.

Palenie regularne oznacza wypalanie papierosów w stałych odstępach, początkowo przynajmniej raz w tygodniu, a następnie z rosnącą częstotliwością pod wpływem różnorodnych sytuacji życiowych lub kontaktów interpersonalnych. Łatwy dostęp
do papierosów jest czynnikiem sprzyjającym regularnemu paleniu dzieci i młodzieży. Społeczna obojętność, przyzwolenie rodziców, brak konsekwentnie realizowanej polityki przeciwko tytoniu w szkole i w lokalnej społeczności torują drogę do utrwalenia palenia.

Końcową, piątą fazą jest pełne uzależnienie cechujące się fizjologicznym zapotrzebowaniem na nikotynę. Na zjawisko to składa się tolerancja nikotyny, głód nikotynowy w razie podejmowania prób rzucenia palenia, a także wysokie prawdopodobieństwo powrotu
do palenia papierosów.

 

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy. Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne. Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.
 • Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi. Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.
 • Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.
 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo. Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

 

Program ukierunkowany jest na:

 • uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
 • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności. A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie? Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” 

 ZAJĘCIA WARSZTATOWE

ODPOWIEDZIALNI
 NAUCZYCIELE

1. Poznajmy się bliżej

Wychowawcy na godzinach wychowawczych;

luty

- E.Tymińska,

-N. Rothkegel

-J.Jechorek

2. Laboratorium ciała

 -D.Klimczak,

- M.Stelmasik,

-J.Szeremeta

( nauczyciele przyrody)

Marzec

3. Naucz się mówić nie!

( wychowawcy) - E.Tymińska,

-N. Rothkegel

-J.Jechorek

na godzinach wychowawczych

 kwiecień

4. Znajdź właściwe rozwiązanie

( wychowawcy, n-l WDŻ)

II semestr ( do kwietnia)

na godzinach wychowawczych, WDŻ

5. Uwierz w siebie

(  wychowawcy, n-l WDŻ)

II semestr ( maj)

na godzinach wychowawczych

 

 

PLAN DZIAŁAŃ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA NA PODSTAWIE   PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Rok szkolny 2015/2016

PODJĘTE DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

Przygotowanie diagnozy w ramach projektu edukacyjnego na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków wśród młodzieży i osób dorosłych.

Janina Szeremeta-  na-l przyrody ,  pedagog szkolny – M. Kata, wychowawcy: Janina Rothkegel, Elzbieta Tymińska, Jarosław Jęchorek.
II semestr – luty – maj

Przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat palenia tytoniu na podstawie wystawionego spektaklu profilaktycznego oraz pozyskanych informacji z zajęć warsztatowych.

Janina Szeremeta  ( nauczyciel przyrody)

kl. VI,  semestr – maj

Przygotowanie plakatów antynikotynowych. . NIE - PAPIEROSOM.

 

Marzena Kata ( pedagog szkolny)

kl. IV-VI – II semestr ( luty - marzec)

Wystawienie teatrzyku  przez uczniów klas V i VI  pt. „Sąd nad papierosem” "Kopciuszek - wersja antynikotynowa", .

Janina Szeremeta, Iwona Meller

dla uczniów klas: I-IV

Przeprowadzenie warsztatów na temat używek, agresji i przemocy przez psychoterapeutę.

Iwona Meller

IV-VI

Konkurs  piosenki o tematyce profilaktycznej „ Palenie szkodzi”,

( Uczniowie mają za zadanie ułożyć tekst piosenki do znanej melodii lub skomponowanie melodii własnej).

Izabela Borkowska ( pedagog szkolny, nauczyciel muzyki oraz wychowawcy poszczególnych klas)

Uczniowie z klas V-VI

 

Przygotowanie spektaklu profilaktycznego na temat palenia papierosów i picia alkoholu.

„ Kopciuszek – wersja antynikotynowa”

 

Iwona Meller ( pedagog szkolny, wychowawcy, n-l przyrody), kl. V-VI - II semestr – luty – maj

 

Podsumowanie działań profilaktycznych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 z O.I. w Zgorzelcu dniu 29.05.2016r.

Koordynator programu i podsumowania profilaktyki: pani Janina Szeremeta.

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE.

Program ten kierowany jest do starszych uczniów szkoły podstawowej  oraz ich rodziców. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Głównym założeniem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

Program realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu.

Koordynatorami programu w szkole są panie Janina Szeremeta, Bożenka Rożek.

 

Program profilaktyki palenia   „Znajdź właściwe rozwiązanie”W roku szkolnym 2015/16 realizujemy  kolejną edycję programu profilaktyki palenia tytoniu  dla uczniów  „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Założenia i sposób realizacji programu:

Adresaci programu:

 • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych

Realizatorzy:

 • Nauczyciele.
 • Pielęgniarka  szkolna.

Koordynatorzy:

 • Pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nauczyciel: Janina Szeremeta.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
 • Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 • Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 • Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
 • Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
 • Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

 

Kształtowanie postaw:

 • Zobowiązujących do niepalenia.
 • Dumy z faktu niepalenia.
 • Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 • Odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Rozwinięcie umiejętności do:

 • Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 • Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 • Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 • Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 • Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarium

Niedziela, 2018-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1675721
 • Do końca roku: 43 dni
 • Do wakacji: 215 dni

Ilosc zapytan : 184