„ Aby czas nie zepchnął w niepamięć…”

                „ Aby czas nie zepchnął w niepamięć…”

 

10 września 1945 r.

W budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego pierwszej polskiej szkoły. Była to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w ówczesnych
Zgorzelicach. W dniu rozpoczęcia nauki zapisanych było 40 uczniów, a kadrę  stanowiło 5 nauczycieli.

 

 

30 września 1945 r.

Inspektorat Szkolny postanowił utworzyć dwie dodatkowe szkoły z klasami I – IV.      
W obiekcie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego powstała Szkoła Podstawowa nr 2,       
a w dzielnicy Ujazd szkoła Podstawowa nr 3 – obie były filiami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
która funkcjonowała już w odremontowanym obiekcie przy moście granicznym .

Na polecenie Inspektora Szkolnego prace przygotowawcze do otwarcia szkoły powierzono
pani Katarzynie Wołowicz i pani Stanisławie Klenowskiej.

 

10 października 1945 r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 na Ujeździe.      
Szkoła liczyła 60 – ro uczniów i dwie klasy, pierwszą i drugą.

 

wrzesień 1947 r.

W Zgorzelcu nastąpiła reorganizacja szkół, w wyniku której szkoła na Ujeździe stała się
samodzielna placówką kierowaną przez pana Juliusza Chlebowicza. Od tego momentu placówka
nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu.

 

czerwiec 1952 r.

Szkołę opuściło 20 pierwszych absolwentów. Funkcję kierownika objęła pani Tacjanna Krząstek.

 

rok  1963

Został przeprowadzony kapitalny remont budynku, klasy zostały wyposażone w nowy sprzęt
i pomoce naukowe. Pani Danuta Lis organizuje świetlicę szkolną, a w sąsiednim budynku
powstaje kuchnia i jadalnia. Rodzice wykonali i przekazali uczniom kompleks boisk sportowych.

 

 rok 1967

 17 kwietnia przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - pan Zdzisław Siudnik wręczył pani
Tacjannie Krząstek sztandar szkoły.

 

marzec 1971 r.

 Po 19 latach kierowania szkołą pani Tacjanna Krząstek przeszła na emeryturę. Nową
panią dyrektor została nauczycielka języka polskiego - pani Karolina Toczyłowska. Funkcję
tę pełniła tylko kilka miesięcy, a po jej odejściu obowiązki dyrektora przejmuje pan
Andrzej Krasowski.

 

lata 70 – te

 24 września 1974 roku, ku uciesze uczniów i nauczycieli, szczególnie wychowania fizycznego,
została oddana do użytku wymarzona, nowa sala gimnastyczna, wyposażona  w szatnie, natryski
i zaplecze magazynowe.

 

lata 80 - te

 To czas, kiedy znacznie wzrosła liczba ludności Zgorzelca, a w konsekwencji wzrost liczebności
dzieci w szkołach. Klasy liczyły często powyżej 35 – ciu uczniów. Zaszła więc konieczność przygotowania
nowych pomieszczeń do nauki w głównym budynku szkoły. Remont obejmował modernizację starej części
budynku z dobudową nowego skrzydła do istniejących murów oraz wykonania łącznika z salą gimnastyczną. 

    Prace zakończono w roku 1983, a szkoła znacznie poprawiła swoją bazę lokalową. W 24 izbach
lekcyjnych i 2 salach gimnastycznych w roku szkolnym uczyło się 867 uczniów w 30 –tu oddziałach
klasowych.  Szkoła zatrudniała wtedy 53 nauczycieli.

 

rok 1985

 Lata 80 – te wypełnione były pracą nad patronem szkoły. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego klasy
zgłaszały swoich kandydatów. Spośród 4 kandydatów, młodzież w plebiscycie wybrała postać pisarz
Jarosława Iwaszkiewicza.

 

wrzesień 1989 r.

Obowiązki dyrektora przejmuje pani Elżbieta Nowak i pełni je do końca sierpnia 2002 roku.

 

rok 1999

W związku z reformą oświaty na bazie Szkoły Podstawowej utworzono Zespół Szkół
Publicznych nr 2. W budynkach szkoły mieściły się teraz dwie placówki: 6 – letnia Szkoła
Podstawowa i 3 – letnie Gimnazjum. Powrót do pierwotnej nazwy szkoły nastąpił 1 września
2002 roku.

 

rok 2002

Od 1 września obowiązki dyrektora przejmuje pani Jolanta Rybotycka. Prace związane
z modernizacją szkoły objęły renowację pomieszczeń, wymianę okien. Powstaje plac zabaw, 
„ zielona klasa”, a przy sali gimnastycznej siłownia. Ponieważ rejon szkoły jest rozległy,
a dzieci często dowożone są do szkoły samochodami, urządzono osobny parking poza
placem szkolnym.

 

26 maja 2003 r.

Ze względu na wcześniejsze bogate doświadczenia wynikające z realizacji idei integracji,
szkoła uzyskała status Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Osobą najbardziej
zaangażowaną w realizację programu integracji w środowisku szkolnym była zastępca dyrektora -
pani Anna Śliwińska, dla której pełna integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi była
ideą najwyższej wagi. Dzięki inicjatywie pani Anny Śliwińskiej mieliśmy i mamy klasy integracyjne,
w których dzieci z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi znajdują swoje miejsce i wsparcie
nauczycieli i pedagogów. Do realizacji powyższych celów w szkole powstały i funkcjonują do dziś gabinety: terapii
ogopedycznej, w którym pracowała pani Agata Zwolak a obecnie pani Joanna Małdrzykowska, 
terapii pedagogicznej - kiedyś miejsce pracy pani Iwony Meller, obecnie pani Katarzyny Cisińskiej,
terapii psychologicznej pani Iwony Meller.