Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SZKOLNE KOŁO BIOLOGICZNE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA BIOLOGICZNEGO
 w roku szkolnym 2017/2018
 nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Pogłódek

    Szkolne koło biologiczne skierowane jest do osób zainteresowanych biologią oraz chcących działać na rzecz przyrody i mających pozytywne oceny z rożnych form sprawdzania wiedzy z przedmiotu..
     Program koła realizuje treści objęte podstawą programową oraz wykraczające poza nią. W ramach programu koła biologicznego biedą realizowane projekty gimnazjalne realizowane u opiekuna koła.
Nadrzędnym celem koła jest rozwijanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów.


Cele koła biologicznego


§ rozbudzanie świadomości ekologicznej,
§ uzyskanie wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska,
§ zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka,
§ przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach terenowych,
§ kształtowanie postaw świadomego konsumenta,
§ integrowanie uczniów z różnych klas wykazujących wspólne zainteresowania,
§ rozwiązywanie testów i zadań przygotowujących do konkursów biologicznych,
§ uczestnictwo w konkursach i olimpiadach,
§ wdrażanie uczestników do wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych,
§ kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń,
§ doskonalenie techniki mikroskopowania,
§ poruszanie zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia,
§ mobilizowanie do działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie gazetek kola
      na korytarzu i w gabinecie.
§ poznawanie dodatkowej literatury biologicznej,
§ kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
§ zrozumienie związku między trybem życia a powstawaniem chorób cywilizacyjnych


Zadania
1. Przygotowanie uczniów do konkursów biologicznych
2. Zorganizowanie wycieczek  dydaktycznych
3. Współpraca z Muzeum Przyrodniczym w Gorlitz.
4. Upowszechnianie problematyki biologicznej, ekologicznej, wiedzy o zdrowiu.
5. Wykorzystywanie literatury fachowej,programów i filmów naukowych.
5.Prowadzenie obserwacji , doświadczeń.

Zakres treści  zajęć:
1. Konkursy:
- powtarzanie wiadomości do konkursów zgodnie z tematyką konkursu.
2. rozpoznawanie pospolitych gatunków;
-Uczeń potrafi posługiwać się kluczem i oznaczać nieznane organizmy.
3. Systematyka.
- uczeń wskazuje miejsce danego organizmu w systematyce.
4. Genetyka.
- uczeń potrafi zastosować prawa dziedziczności w zadaniach.
5. Ekologia,ochrona środowiska
- uczeń wskazuje Parki Narodowe na mapie i podaje ich charakterystyk,ę
- uczeń zna gatunki wskaźnikowe
- podaje i rozpoznaje pospolite rolny , dostrzega w środowisku organizmy , gatunki chronione.
- uczeń wyjaśnia niepożądane zjawiska występujące w najbliższym otoczeniu: kwaśne deszcze, dziurę ozonową itp.
- uczeń dostrzega konieczność segregowania śmieci
6. Mikroskopowanie.
- uczeń zna budowę mikroskopu, prowadzi obserwacje mikroskopowe
- uczeń potrafi samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy.
Procedury osiągania celów:
Metody i formy pracy: Pogadanki,dyskusja, praca z mikroskopem, praca z tekstem źródłowym, nowoczesne metody audiowizualne, ćwiczenia terenowe obserwacje i doświadczenia, gry fdydaktyczne, realizowanie projektu, wycieczki dydaktyczne.
Środki dydaktyczne: Podręczniki, atlasy, zielniki,programy multimedialne,, gry dydaktyczne.
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
Uczeń:
Dąży do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Samodzielnie poszukuje rozwiązań.
Propaguje zdrowy styl życia.
Aktywnie uczestniczy w konkursach, akcjach i projektach.
Czują się częścią otaczającego świata.
Rozpoznaje pospolite gatunki
Sposoby oceny osiągnięć uczniów.
Celem oceny i i nagradzania pracy w kole biologicznym jest motywowanie ucznia do dalszej pracy, zdobywania i pogłębiania wiedzy nie tylko biologicznej zachęcanie do pogłębiania  swoich pasji i zainteresowań. Dbamy o zdrową rywalizację, ważna są wszyscy nie tylko zwyciężający, liczy się udział, zaangażowanie. Uczniów należących do koła nagradza się  pochwałami , ocenami cząstkowym ima wpływ udział na podniesienie oceny końcoworocznej..
Proponowana tematyka zajęć.
      1 .   Etap szkolny konkursu- Leany turniej, ,
       2   .Rozwiązywanie zadań – TEMATYKA LEŚNA - .przegląd testów.
       3.   Etap szkolny Regionalnego Konkursu Biologiczno – ekologicznego.
       4    Charakterystyka Parków r Narodowych- wg zapotrzebowań.( 3 lekcje)
Charakterystyka ekosystemów leśnych.
Edukacja ekologiczna w Nadleśnictwie. Węgliniec, Ruszów
,, Sprzątanie świata”- akcja sprzątania terenu wokół szkoły.
,, Osobliwości Muzeum Przyrodniczego w Gorlitz” -  projekt   -4 spotkania po 4 godziny
Projekt,, prozdrowotny w ramach programu ,, Trzymaj formę oraz programu żyj smacznie i zdrowo”- temat- ,,Twoje zdrowie zależy od Ciebie - zainwestuj w siebie: ''
Organizacja i udział w konkursach
Obserwacje mikroskopowe.
                                         Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Pogłódek
.Kalendarium

Wtorek, 2018-08-14

Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1592009
  • Do końca roku: 139 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Ilosc zapytan : 150