Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

 

im. Jarosława Iwaszkiewicza

ul.Reymonta 16  ul. Orzeszkowej 60

59-900 Zgorzelec

tel. 756408880   756408882

e-mail: kontakt@sp2zgc.pl

 

E-mail: kontakt@sp2zgc.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 11 grudnia 2018

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

2018-09-04

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. KADR

  

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU,
UL. REYMONTA 16 W ZGORZELCU

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:

 • nazwa stanowiska: specjalista ds. kadr
 • wymiar czasu pracy:  1 etat

 

 1. 1.       Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia
 • preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej;
 • doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy w tym szczególnie Kodeksu Pracy;
 • znajomość Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego;
 • znajomość przepisów samorządowych odnośnie szkolnictwa.

 

 1. 2.       Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostce oświatowej;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe, mile widziana znajomość programu VULCAN oraz SIGID);
 • dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność i terminowość  w wykonywaniu zadań.

 

 1. 3.       Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych dotyczących zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły;
 • przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczącym zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 •  sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej.

 

 1. 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny- należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z podanie numeru telefonu kontaktowego lub e-maila oraz klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających:

-  wykształcenie,

-  staż pracy,

-  świadectwa pracy,

- obywatelstwo polskie – dowód osobisty lub paszport

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych:
 • oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karno-skarbowe;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 60 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  specjalista ds. kadrowych w terminie do dnia 13.09.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Orzeszkowej 60 w Zgorzelcu w dniu 14.09.2018 r. o godz. 1000.

Informacje o zakwalifikowaniu osób ubiegających się o powyższe stanowisko zostaną umieszczone na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie nie zakwalifikowania się na stanowisko należy odebrać dokumenty - nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 756408882

 

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
Kinga Chuda-Jaworska

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

2018-07-10

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. KADR

  

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZGORZELCU,
UL. REYMONTA 16 W ZGORZELCU

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:

 • nazwa stanowiska: specjalista ds. kadr
 • wymiar czasu pracy:  1/2 etatu

 

 1. 1.       Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia
 • preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej;
 • doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy w tym szczególnie Kodeksu Pracy;
 • znajomość Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego;
 • znajomość przepisów samorządowych odnośnie szkolnictwa.

 

 1. 2.       Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostce oświatowej;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe, mile widziana znajomość programu VULCAN oraz SIGID);
 • dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność i terminowość  w wykonywaniu zadań.

 

 1. 3.       Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych dotyczących zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły;
 • przygotowywanie od strony formalno–prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczącym zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 •  sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej.

 

 1. 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny- należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z podanie numeru telefonu kontaktowego lub e-maila oraz klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających:

-  wykształcenie,

-  staż pracy,

-  świadectwa pracy,

- obywatelstwo polskie – dowód osobisty lub paszport

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych:
 • oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karno-skarbowe;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 60 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  specjalista ds. kadrowych w terminie do dnia 18.07.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Orzeszkowej 60 w Zgorzelcu w dniu 19.07.2018 r. o godz. 1000.

Informacje o zakwalifikowaniu osób ubiegających się o powyższe stanowisko zostaną umieszczone na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie nie zakwalifikowania się na stanowisko należy odebrać dokumenty - nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 756408882

 

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
Kinga Chuda-Jaworska

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR